pfronlogonew fio ASOS anmar-logo celestynow msz logoFacebook-Logo-60x60
Nasza Szata

    

ZAWIADOMIENIE

pdfdocZarząd zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków , w siedzibie w Nadbrzeżu, w dniu 13.12.2015r. o godz. 12.00 Wobec braku kworum w pierwszym terminie, ustala się drugi termin w dniu.13.12.2015r. o godz.12.15.

Porządek obrad:

1. Powitanie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za  lata 2014 i 2015

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

4. Udzielenie absolutorium Zarządowi

5. Zatwierdzenie podjętych uchwał Zarządu RSM i PZŻN 

6.Rozpatrzenie deklaracji nowych członków

7.Przedstawienie planu działań na 2016r

8. Dyskusja