pfronlogonew fio ASOS anmar-logo logo menin 2 celestynow Facebook-Logo-60x60
Nasza Szanta

KORONAHAMILTON        KORONA SZANTA

    

Ogłoszenie o naborze do projektu Żeglarskie Warsztaty Artystyczne dla osób niepełnosprawnych - VII edycja 2016

"ŻEGLARSKIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE – szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych"- VII edycja
 
Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie
 logozwa


Uwaga: realizacja projektu uzależniona od otrzymania środków finansowych PFRON na dofinansowanie zadania . Nabór uczestników zgodny z zatwierdzonym harmonogramem zadania.

Opis projektu


Cel : Zwiększenie samodzielności , aktywności społecznej, integracji i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez ich udział w programie łączącym edukację kulturalno-artystyczną i sztukę, z żeglarstwem.
Wyszkolenie żeglarskie w stopniu kwalifikującym uczestników do państwowego egzaminu na stopień żeglarza jachtowego(uprawnienia zawodowe umożliwiające pracę w żeglarstwie).

Organizator: Regionalna Sekcja Mazowiecka PZŻN w Otwocku

-Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

- Uczestnicy to osoby pełnoletnie w różnym stopniu niepełnosprawności, w tym osoby na wózkach inwalidzkich i osoby z wadami wzroku z terenu całego kraju.

Doświadczenie artystyczne i żeglarskie nie jest wymagane.

Planujemy zorganizowanie na terenie Mazur warsztatów dla osób niepełnosprawnych uzdolnionych artystycznie. Uczestnicy to osoby niepełnosprawne z terenu kraju, młodzież, dorośli , osoby starsze w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, oraz osoby z wadami wzroku. Uczestnicy będą brali udział w zajęciach artystycznych polegających na poznawaniu nowych technik plastycznych, będą tworzyli swoje prace przy użyciu tradycyjnych materiałów plastycznych a także tworzywa przyrodniczego. Zajęcia będą prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry pedagogiczno-artystycznej, oraz wolontariuszy.

Udział w warsztatach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w mediach.

- Nabór - przyjmowanie dokumentacji zgłoszeniowej od uczestników do dnia 20.04.2016r
ILOŚĆ MIEJŚĆ NA WARSZTATACH OGRANICZONA!!!
Pierwszeństwo w przyjęciu na rejsy mają:
1) osoby z małych miejscowości
2) osoby niekorzystające dotychczas z takiego dofinansowania.
O przyjęciu uczestnika decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie: - kompletności, staranności wypełnienia dokumentów, terminu dostarczenia.
Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej nie mogą być przyjęci do projektu.
Terminy :
I warsztaty- 01.05 - 14.05.2016r
II warsztaty – 16.05-29.05.2016r
Miejsce realizacji warsztatów zostanie podane zakwalifikowanym do udziału uczestnikom, po zakończeniu i rozstrzygnięciu procedur konkursowych, podjętych zgodnie z warunkami XXIV konkursu.
Koszt dojazdu pokrywa uczestnik


Warunki uczestnictwa:
- ukończone 18 lat
- posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, oraz zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu, stwierdzającego "brak przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa"
- spełnienie warunków i zasad rekrutacji uczestników, oraz wysłanie w terminie wymaganych wypełnionych i podpisanych kompletnych dokumentów zgłoszeniowych: ankieta, regulamin, zaświadczenie lekarskie, ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
- ankiety-zgłoszenia wypełniać pismem drukowanym, ankiety nieczytelne nie będą rozpatrywane
- wysłanie w terminie do dnia 30.03.2016r, kompletnych dokumentów zgłoszeniowych uczestnika, na adres:
Regionalna Sekcja Mazowiecka PZŻN w Otwocku Ul. Olsztyńska 3/32, 11-500 Giżycko "ŻEGLARSKIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE – warsztaty nr..."

- po otrzymaniu informacji od organizatora(tel,sms,@)) o zakwalifikowaniu sie na rejs wpłata zwrotnej kaucji w wysokości 250zł w terminie 3 dni, przelewem na konto organizatora ( dane do przelewu: Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Giżycku, Nr. konta 41 1500 1298 1212 9005 7935 0000 , tytułem- kaucja zwrotna warsztaty nr.....)

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU

PLANOWANE RODZAJE FORM WSPARCIA I DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU

Dokumenty do pobrania

1. Ankieta zgłoszenie
2. Regulamin
3. Deklaracja uczestnictwa
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
5. Co zabrać w rejs