pfronlogonew fio ASOS anmar-logo celestynow Facebook-Logo-60x60
Nasza Szata

    

m otwock

otwocki budzet 

PRÓG KWOTOWY DO 150 000
PROJEKT NR. 2

graphics-boats-054149

ZAGŁOSUJ TERAZ


"OTWOCK ŻEGLUJE"

Celem projektu jest bezpłatna nauka umiejętności żeglarskich i motorowodnych, teoretycznych i praktycznych, w stopniu kwalifikującym uczestników, do państwowych egzaminów na stopień żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. Projekt skierowany jest do mieszkańców Otwocka. Osób sprawnych i niepełnosprawnych niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Udział osób niepełnoletnich w wieku min.14 lat wyłącznie z rodzicem, lub opiekunem posiadającym uprawnienie wychowawcy.

Uczestnicy projektu wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu żeglarskim teoretycznym i praktycznym (w formie dostosowanej do możliwości poszczególnych uczestników, ich rodzaju i stopnia niepełnosprawności, oraz wieku) umożliwiającym samodzielne prowadzenie jachtu żaglowego i motorowodnego w przyszłości, po zakończeniu projektu i samodzielne uprawianie żeglarstwa w przyszłości.

W praktyce oznacza to przede wszystkim pełne uprawnienia na śródlądziu. Z patentem Żeglarza Jachtowego możemy po wodach śródlądowych pływać bez żadnych ograniczeń dotyczących akwenu, pory, wielkości jachtu czy powierzchni ożaglowania. W praktyce oznacza to przede wszystkim pełne uprawnienia na śródlądziu. Po prostu możemy żeglować każdym jachtem. Osoby niepełnoletnie żeglują pod nadzorem osoby dorosłej
TUTAJ wyczerpujące informacje o projekcie

Pierwszy etap projektu dostępny jest dla wszystkich chętnych mieszkańców Otwocka, do udziału w drugim etapie projektu kandydatów kwalifikuje Społeczna Komisja Rekrutacyjna.


Warunki uczestnictwa:
1. Zamieszkanie na terenie miasta Otwock
2. Ukończone 14 lat(udział osób niepełnoletnich wyłącznie z rodzicem, lub opiekunem posiadającym uprawnienie wychowawcy)
3. Osoby niepełnosprawne muszą posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
4. Złożenie na piśmie oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym udział w projekcie żeglarskim (w imieniu niepełnoletnich uczestników oświadczenie składają rodzice lub opiekun prawny)
5. Przesłanie na adres organizatora w terminie, kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej do projektu( o zakwalifikowaniu decyduje kolejność wpływu dokumentacji)
6. Przesłanie w terminie, czytelnie wypełnionej dokumentacji zgłoszeniowej listem poleconym na adres korespondencyjny organizatora:

MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH
11-500 GIŻYCKO, UL.OLSZTYŃSKA 3/32
Z dopiskiem na kopercie OTWOCK ŻEGLUJE

7. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wg .daty wpływu dokumentacji zgłoszeniowej Dokumenty zgłoszeniowe będą DO POBRANIA na stronie organizatora www.zeglarze.info O zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w projekcie zadecyduje Społeczna Komisja Rekrutacyjna na podstawie przesłanej pocztą przez kandydatów, dokumentacji zgłoszeniowej i o decyzji powiadamia kandydata telefonicznie lub mailowo.

Opis projektu - w projekcie zaplanowano realizację 8 żeglarskich warsztatów szkoleniowych, które dla podkreślenia ich praktycznego charakteru przeprowadzone zostaną w formie rejsów szkoleniowych, podczas których prowadzone wykłady teoretyczne o rozszerzonym zakresie oddziaływania na uczestników oraz zajęcia praktyczne związane z dowodzeniem, odpowiedzialnością za załogę i sprzęt podczas prowadzenia jachtu. Nadzór nad w/w szkoleniem prowadzi Komendant wyszkolenia żeglarskiego profesjonalny instruktor, szkoleniowiec, z doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Każdy z 8 warsztatów odbywać się będzie w formie 14 – dniowego rejs. Na każdym jachcie popłynie 8 uczestników, oraz sternik i wolontariusz. W sumie w skali całego projektu w warsztatach weźmie udział 80 osób (64 uczestników mieszkańców Otwocka i 16 kadry). Osoby te zostaną przeszkolone praktycznie i teoretycznie (w formie dostosowanej do możliwości poszczególnych uczestników, ich rodzaju i stopnia niepełnosprawności i wieku) do samodzielnego prowadzenia jachtów żaglowych. Zajęcia praktyczne stanowią najważniejszy element projekty. Odbywać się będą na pokładzie jachtów codziennie przez 14 dni warsztatów. Zajęcia prowadzone będą (na każdym z jachtów uczestniczących w rejsie) równocześnie przez sternika oraz wolontariusza. Uczestnicy przejdą szkolenie praktyczne i teoretycznie (w formie dostosowanej do możliwości poszczególnych uczestników, ich rodzaju i stopnia niepełnosprawności i wieku) umożliwiającym samodzielne prowadzenie jachtu żaglowego i motorowodnego, w przyszłości, po zakończeniu projektu. Aby osiągnąć cel projektu tj. uzyskać umiejętność samodzielnego prowadzenia jachtów - uczestnicy projektu będą musieli opanować materiał teoretyczny i nabyć umiejętności praktyczne zgodnie z wymogami szkolenia, w dwóch etatach.

Etap I Teatr im. S. Jaracza w Otwocku. Termin: 01-04.2018r

- Dostępny dla wszystkich mieszkańców Otwocka (spełniających warunki rekrutacji do projektu) chętnych do udziału w projekcie. Zostanie zwołane zebranie organizacyjne na którym kandydaci na uczestników projektu otrzymają szczegółowe informacje, jak, gdzie i w jaki sposób uzyskać materiały szkoleniowe potrzebne do samodzielnej nauki teorii żeglarstwa . Kandydaci we własnym zakresie, pod kierunkiem Kierownika wyszkolenia żeglarskiego, samodzielnie uczą się teorii ( nauka własna) Dla zainteresowanych zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny w pomieszczeniu użyczonym przez Dyrekcję Teatru im. S. Jaracza w Otwocku, w którym będą odbywały się konsultacje indywidualne dotyczące zagadnień szkoleniowych. Beneficjenci drogą mailowa zgłaszają do organizatora tematy do konsultacji. Punkt konsultacyjny czynny będzie w terminach i godzinach ustalonych na zebraniu organizacyjnym z kandydatami. W kwietniu 2018r w celu weryfikacji zdobytych wiadomości, kandydaci przejdą test komputerowy z zakresu wymaganego materiału teoretycznego. Wynik testu będzie brany pod uwagę przez Społeczną Komisję Rekrutacyjną przy kwalifikacji kandydatów do udziału w II etapie projektu. Przygotowanie teoretyczne, nauka własna beneficjentów w I etapie projektu, pozwala na efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na praktyczne szkolenie żeglarskie w II etapie projektu, podczas długodystansowych rejsów żeglarskich. Zakres szkolenia opracowany jest na podstawie wymogów i wytycznych Polskiego Związku Żeglarskiego, na stopień żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego.

WIEDZA TEORETYCZNA:
1. Przepisy-2. Budowa i obsługa jachtu-3. Teoria żeglowania-4. Locja-5. Ratownictwo i bezpieczeństwo-6. Teoria manewrowania-7. Meteorologia-8. Podstawowe zasady ochrony środowiska naturalnego.

Etap II Akweny Wielkich jezior Mazurskich

Terminy rejsów szkoleniowych :
01.07-14.07.2018r, 16.07-29.07.2018r, 01.08.-14.08.2018r, 16.08-29.09.2018r

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE:

1. Eksploatacja jachtu śródlądowego-2. Prace bosmańskie-3. Wykonywanie manewrów jachtem (manewry podstawowe oraz manewry dodatkowe)
W ciągu dnia, podczas żeglowania, zaplanowano na każdym z jachtów grupowe zajęcia praktyczne (prowadzone przez sterników i wolontariuszy) i grupowe zajęcia teoretyczne oraz codzienne konsultacje indywidualne w miarę zgłaszanych potrzeb. Zajęcia teoretyczne ukierunkowują uczestników, w zależności od ich osobowości, możliwości zdrowotnych i wieku, w podejmowaniu samodzielnych, bezpiecznych i odpowiedzialnych decyzji. Nie ma funkcji "pasażera". Uczestnicy podzieleni na wachty ( nawigacyjną, pokładową, kambuzową) samodzielnie wykonywać będą manewry i prace konieczne do wykonania na jachcie żaglowym płynącym w rejsie długodystansowym. Sami zadbają o porządek i samodzielnie przygotują posiłki z produktów dostarczonych przez organizatora. podczas rejsu żeglarskie umiejętności praktyczne i wiedza teoretyczna zostaną zweryfikowane podczas wewnętrznego pisemnego egzaminu oraz przez udział jachtów w rozgrywanych na koniec rejsu regatach. Dla zdecydowanych możliwość zorganizowania dodatkowo zdawania egzaminu na stopień żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. Rozkład dnia i zaplanowane godziny zajęć mogą być zmienne i będą dostosowywane do aktualnie panujących warunków atmosferycznych panujących na akwenie.

Opis docelowej grupy beneficjentów ostatecznych projektu.

Uczestnicy projektu to mieszkańcy Otwocka, w wieku min. 14 lat. Osoby sprawne i niepełnosprawne, niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności ze schorzeniami narządu ruchu, schorzeniami narządu wzroku oraz z niepełnosprawnością wynikającą z ogólnego stanu zdrowia, w tym osoby na wózkach inwalidzkich. Ograniczenie wiekowe uczestnika min.14 lat, wynika z przepisów Polskiego Związku Żeglarskiego, młodzież poniżej tego wieku nie może zdawać egzaminów na patent żeglarski i motorowodny.

Projekt będzie zorganizowany w sposób profesjonalny – zapewniający poza szkoleniem na najwyższym poziomie również opiekę oraz bezpieczeństwo uczestnikom. Właśnie ze względów bezpieczeństwa , oraz z uwagi na ograniczoną powierzchnię na jachcie, przyjęto w projekcie zasadę, iż na każdym z 2 jachtów uczestniczących każdorazowo w warsztatach popłynąć może nie więcej niż 1 osoba poruszająca się na wózku, oraz nie więcej niż 1 osoba z niepełnosprawnością wzrokową (takie osoby ze względu na specyfikę niepełnosprawności wymagają często większego zaangażowania kadry z doświadczeniem, a podczas rejsu na każdym z jachtów płynie 1 sternik oraz 1 wolontariusz). Przewiduje się udział uczestnika wraz z opiekunem jako uczestnikiem projektu. Tworzą razem zespół, razem zgłaszają się do projektu i po jego zakończeniu wspólnie uprawiają żeglarstwo w formie dostosowanej do ich możliwości zdrowotnych.

Zasady promocji projektu i rekrutacji uczestników projektu.

Z uwagi na lokalny zasięg projektu, planowaną promocję, rekrutację uczestników, nabór i weryfikację kadry (sterników oraz wolontariuszy) rozpoczniemy natychmiast po ogłoszeniu wyników konkursu. Rekrutacja uczestników odbędzie się poprzez Internet. Ogłoszenie o projekcie i zasadach rekrutacji zamieszczone zostanie na stronie organizatora www.zeglarze.info, www.otwock.pl, oraz stronach internetowych odwiedzanych przez mieszkańców Otwocka, lokalnych "otwockich" portalach społecznościowych. Doświadczenia Organizatora w rekrutacji uczestników do zrealizowanych innych projektów dowodzi, iż jest to w dobie globalnej cyfryzacji , bez kosztowa i skuteczna metoda dotarcia z informacją o projekcie do największej liczb zainteresowanych udziałem uczestników. Ponadto informacja o projekcie wraz z zasadami rekrutacji dotrze do szkół i lokalnych mediów.

Chętni do udziału w projekcie przesyłają na adres Organizatora, dokumenty zgłoszeniowe, zamieszczone w zakładce,,do pobrania" na stronie organizatora www.zeglarze.info. Decyzję o przyjęciu do II etapu projektu na podstawie przysłanej dokumentacji podejmuje Społeczna Komisja Rekrutacyjna.

Pierwszeństwo w przyjęciu na rejsy będą miały:
1. osoby młode (gdyż mają przed sobą perspektywę wielu lat uprawiania żeglarstwa w różnych jego formach, zdobywania kwalifikacji żeglarskich umożliwiających podjęcie pracy w żeglarstwie)
2.osoby niepełnosprawne tworzące zespół z osobą sprawną z najbliższego otoczenia( rodzina, szkoła, uczelnia, praca, przyjaciele, znajomi)
3. osoby z rodzin o niskich dochodach
4. osoby które pozytywnie zdały test komputerowy z wiadomości teoretycznych na zakończenie I etapu

Warunki jakie winien spełnić uczestnik

Mieszkaniec Otwocka, w wieku min. 14 lat osoba sprawna lub niepełnosprawna (posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), która zgłosi chęć udziału w projekcie i spełni warunki rekrutacji do uczestnictwa w projekcie.

Organizator projektu

Pomysłodawca wskazuje organizatora i planuje powierzenie realizacji projektu dofinansowanego z Budżetu Obywatelskiego przez Mazowieckie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych, które od 2008 r jest jedynym organizatorem tego typu projektów lokalnych i ogólnopolskich na terenie miasta Otwocka. Wskazany organizator posiada bogate wieloletnie doświadczenie, kadrę i wolontariuszy o odpowiednich kwalifikacjach, gwarantujących bezpieczną realizację projektu z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości. Działalność tej organizacji jest pozytywnie oceniana przez JST, oraz mieszkańców. Kompletna historia działalności (oraz rekomendacje, opinie) na stronie Organizatora www.zeglarze.info.

UZASADNIENIE PONIESENIA OKREŚLONYCH KOSZTÓW PROJEKTU
Koszty projektu zostały zaplanowane na poziomie niezbędnego minimum gwarantującym jednak właściwą realizację projektu i sprowadzają się jedynie do kosztów merytorycznych, niemożliwych do poniesienia przez Organizatora. Dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego wynosi 149 995zł,( tj.72.16% wartości planowanego budżetu projektu). Wkład własny niefinansowy organizatora wynosi 57 860zł ( tj.27.84% wartości planowanego budżetu projektu).

UWAGA: TYLKO STERNICY otrzymują wynagrodzenie, a pozostałe WSZYSTKIE osoby zaangażowane w realizacje projektu (Koordynator projektu, Księgowość ,Wolontariusze, Informatyk, Grafik komputerowy, Zaopatrzeniowiec, Członkowie i Sympatycy Organizatora) "pracują" nieodpłatnie, społecznie, na zasadzie wolontariatu, oraz bezumownie użyczają niezbędny do realizacji zasoby: pomieszczenie biurowe, samochody, komputery, drukarki, itp.)
Całkowita wartość realizacji planowanego projektu wynosi 207 855 zł ( 100%)

Opis spodziewanego przez Wnioskodawcę oddziaływania projektu

Ocena oddziaływania projektu, tj. ocena jego długoterminowych konsekwencji, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów ostatecznych projektu.
Zakładamy, iż oddziaływanie projektu na uczestników poprzez zrealizowane, zaplanowane we wniosku działania będzie trwałe, będzie również zauważone przez społeczeństwo i środowisko osób Z niepełnosprawnościami na miasta Otwocka i w regionie.

Uczestnicy poprzez udział w projekcie:
-zwiększą swoją samodzielność społeczną i zawodową
-zwiększą swoją motywację do dalszej edukacji żeglarskiej, celem zdobycia stopni i patentów żeglarskich, uprawnień sędziowskich umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej w żeglarstwie. Być może nauczą się nowego zawodu z którym zechcą związać swoją przyszłość zawodową.
-zwiększą swoją aktywność społeczną, nawiążą nowe kontakty i przyjaźnie, otworzą się na nowych ludzi "wyjdą" z izolacji jaka często towarzyszy niepełnosprawności, nawiążą nowe znajomości również w środowisku sprawnych żeglarzy.
-zaprezentują społeczeństwu i środowisku żeglarskiemu w kraju, możliwość uprawiania żeglarstwa prze z osoby z różnymi niepełnosprawnościami.
-przyczynią się do promocji żeglarstwa osób z niepełnosprawnościami.
-przyczynią się do zmiany opinii i stereotypowego wizerunku osób z niepełnosprawnościami funkcjonujących w społeczeństwie
-zaznaczą stałą obecność żeglarzy z niepełnosprawnościami,
-nauczą się odpowiedzialności za swoje działanie w grupie.
-nauczą się podstaw ratownictwa, bezpieczeństwa na wodzie i nad wodą, obowiązujących w żeglarstwie przepisów.
-pokonają bariery mentalne, ograniczające ich aktywny udział w życiu społecznym i zawodowym.
-poznają piękno Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, oraz jej problemy ekologiczne i konieczność ochrony jej unikatowej przyrody.
-udowodnią jaki pozytywny wpływ na wzrost aktywizacji społecznej i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych stwarza możliwość obcowania z naturą i żeglarstwo.
-zwiększą swoje osobiste możliwości, pewność siebie.
-nastąpi wzrost świadomości, umiejętności i zadowolenia.
-nauczą się podstaw żeglarstwa w stopniu umożliwiającym im w przyszłości samodzielne prowadzenie jachtów.
-nauczą się podejmowania decyzji i odpowiedzialności za nie, oraz za załogę na pokładzie jachtu.
-poprawią swoją aktywność, sprawność fizyczną oraz ogólny stan zdrowia.
-wystąpi pozytywne budowanie relacji międzyludzkich.

Doświadczenia Organizatora, wynikające ze zrealizowanych w latach ubiegłych projektów dowodzą, że osoby które zdobyły uprawnienia żeglarskie i motorowodne, aktywnie włączają się w statutowe działania stowarzyszenia w ciągu całego roku.
W konsekwencji wartość dodana zadania może mieć większe znaczenie społeczne, niż samo przeszkolenie grupy beneficjentów.

DZIĘKUJEMY ZA ZAPOZNANIE SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI PROJEKTU I ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA POPRZEZ PORTAL MIASTA OTWOCKA oraz na kartach w punktach do głosowania w zlokalizowanych w bibliotekach, szkołach, przedszkolach

z żeglarskim pozdrowieniem a h o j