pfronlogonew fio ASOS anmar-logo celestynow Facebook-Logo-60x60
Nasza Szata


kursy

    

Stowarzyszenie

Celem Stowarzyszenia jest wyrównywanie szans oraz ochrona interesów osób niepełnosprawnych uprawiających sporty wodne, sport żeglarski i inne sporty wodne poprzez:

1. Upowszechnianie, rozwijanie oraz prowadzenie wszelkich form nauki i szkolenia żeglarskiego, rehabilitacji, sportu, kultury fizycznej i turystyki oraz doradztwa zawodowego;
2. Kreowanie, pobudzanie i wspieranie różnorodnych inicjatyw na rzecz rozwoju żeglarstwa i innych sportów wodnych, rekreacji ruchowej, pełnej integracji i rehabilitacji społecznej w tym interdyscyplinarnych warsztatów artystycznych o tematyce żeglarskiej;
3. Popularyzacja zdrowotnych, wychowawczych, poznawczych i wypoczynkowych walorów żeglarstwa, innych sportów wodnych i rekreacji ruchowej;
4. Podnoszenie etyki i kultury uprawiania żeglarstwa, innych sportów wodnych i rekreacji ruchowej;
5. Współdziałanie w czynnej ochronie środowiska naturalnego akwenów wodnych;
6. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi w zakresie organizacji i popularyzacji żeglarstwa i innych sportów wodnych osób niepełnosprawnych oraz działań integracyjnych;
7. Popularyzacja żeglarstwa, innych sportów wodnych, kultury fizycznej, turystyki w środowiskach, rodzinach dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
8. działania podejmowane w stosunku do dzieci i rodzin z niewydolnością wychowawczą, czy dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową poprzez:
a) promocję profilaktyki i programów profilaktycznych w trakcie uprawiania sportu żeglarskiego i innych sportów wodnych
b) promocję sportów wodnych, zdrowego stylu życia, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz wypoczynku, na wodzie i nad wodą;
9. Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym poprzez promocję profilaktyki oraz zdrowego stylu życia w trakcie uprawiania żeglarstwa i innych sportów wodnych;
10. Prowadzenie programów edukacyjnych i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień w szczególności alkoholizmu czy narkomanii poprzez propagowanie sportu żeglarskiego i innych sportów wodnych;
11. Szkolenie wolontariuszy żeglarstwa osób niepełnosprawnych;
12. Organizowanie integracyjnych rejsów szkoleniowych promujących żeglarstwo i inne sporty wodne uprawiane przez osoby niepełnosprawne;
13. Współpracę na wszystkich szczeblach z Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, promującą sporty wodne jako alternatywę dla środowisk patologicznych.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1. Zrzeszanie osób oraz umożliwienie im uczestnictwa we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia;
2. Organizację bazy technicznej do uprawiania żeglarstwa i innych sportów wodnych przez osoby niepełnosprawne;
3. Prowadzenie szkoleń żeglarskich i motorowodnych;
4. Organizację lokalnych, krajowych i międzynarodowych regat żeglarskich, windsurfingowych, bojerowych i innych;
5. Szkolenie kadr dla potrzeb żeglarstwa i rekreacji ruchowej;
6. Organizację rejsów po wodach śródlądowych i morskich;
7. Organizowanie różnorodnych form sportów wodnych i wypoczynku na wodzie, rekreacji ruchowej i rehabilitacji, w tym żeglarskich warsztatów artystycznych;
8. Promocję i realizację sportowych programów profilaktycznych.

Nr. konta. 51 175000120000000033105673

pdfdocStatut StowarzyszeniapdfdocDeklaracja Członkowska