pfronlogonew fio ASOS anmar-logo logo menin 2 celestynow Facebook-Logo-60x60
Nasza Szanta

KORONAHAMILTON        KORONA SZANTA

    

Ogłoszenie o naborze POKŁADY NADZIEI - V edycja 2016

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie "POKŁADY NADZIEI - żeglarskie warsztaty szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych." - V edycja

logopn 

Uwaga: realizacja projektu uzależniona od otrzymania środków finansowych PFRON na dofinansowanie zadania. Nabór uczestników zgodny z zatwierdzonym harmonogramem zadania.

Opis projektu
Cele: Celem żeglarskich warsztatów szkoleniowych jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, ich aktywizacja społeczno-zawodową poprzez teoretyczną i praktyczną naukę samodzielnego prowadzenia jachtu żaglowego. Wyszkolenie żeglarskie w stopniu kwalifikującym chętnych uczestników do państwowego egzaminu na stopień żeglarza jachtowego(uprawnienia zawodowe umożliwiające pracę w żeglarstwie)
Organizator: Regionalna Sekcja Mazowiecka Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych w Otwocku

- Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Uczestnicy: osoby pełnoletnie, z niepełnosprawnościami, z terenu kraju w różnym stopniu niepełnosprawności, młodzież, dorośli i osoby starsze, w tym osoby na wózkach inwalidzkich. Doświadczenie żeglarskie nie jest wymagane.

Planujemy 14-dniowe szkoleniowe, długodystansowe rejsy żeglarskie na akwenach Wielkich Jezior Mazurskich. Podczas rejsów prowadzone będzie szkolenie żeglarskie dostosowane do możliwości uczestników z ich niepełnosprawnościami. Ale nie są to "wczasy pod żaglami". Są to rejsy szkoleniowe prowadzone zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Żeglarskiego. Nie ma funkcji "pasażera". Uczestnicy zostaną podzieleni na wachty: nawigacyjną, pokładową, kambuzową. Osobą odpowiedzialną za załogę i jacht jest Sternik jachtu. Sternikowi jachtu podlega i wykonuje jego polecenia cała załoga – wolontariusz i uczestnicy. Uczestnicy po przeszkoleniu samodzielnie będą prowadzić jacht pod nadzorem kadry żeglarskiej. Po przeszkoleniu samodzielnie wykonują manewry, obsługują urządzenia, wyposażenie i instalacje jachtowe. Uczestnicy rejsu śpią na jachcie, oraz wykonują wszystkie prace konieczne do wykonania na jachcie żaglowym , płynącym w rejsie długodystansowym. Uczestnicy samodzielnie dbają o porządek i przygotowują posiłki z zakupionych przez organizatora produktów. Udział w rejsie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w mediach.
- Nabór uczestników i przyjmowanie dokumentacji zgłoszeniowej do dnia 01.05.2016r

ILOŚĆ MIEJSC NA WARSZTATACH OGRANICZONA!!!
Pierwszeństwo w przyjęciu na rejsy mają:
1) osoby z małych miejscowości
2) osoby niekorzystające dotychczas z takiego dofinansowania.

O przyjęciu uczestnika decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie:
- kompletności, staranności wypełnienia dokumentów, terminu dostarczenia

Uczestnicy rejsów są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej nie mogą być przyjęci do projektu
Terminy :
I rejs- 01.06 - 14.06.2016
II rejs- 17.06 - 30.06.2016
III rejs- 01.07 - 14.07.2016
IV rejs- 17.07 - 30.07.2016
V rejs- 01.08-14.08.2016
VI rejs- 17.08-30.08.2016


Miejsce/porcie zaokrętowania zostanie podane zakwalifikowanym do udziału uczestnikom, po zakończeniu i rozstrzygnięciu procedur konkursowych, podjętych zgodnie z warunkami XXIV konkursu.

Koszt dojazdu pokrywa uczestnik.

TRASY REJSÓW UZALEŻNIONE SĄ OD: WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH, NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI ŻEGLARSKICH I OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UCZESTNIKÓW REJSÓW. BĘDĄ ONE AKTUALIZOWANE NA BIEŻĄCO W ZALEŻNOŚCI OD ZAISTNIAŁYCH SYTUACJI, PRZEZ STERNIKA JACHTU.

Warunki uczestnictwa:
- ukończone 18 lat
- posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, oraz zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu, stwierdzającego "brak przeciwwskazań do udziału w rejsie żeglarskim" - spełnienie warunków i zasad rekrutacji uczestników, oraz wysłanie w terminie wymaganych wypełnionych kompletnych dokumentów zgłoszeniowych.
- wysłanie w terminie do dnia 01.05.2016r, kompletnych dokumentów zgłoszeniowych uczestnika, na adres:
Regionalna Sekcja Mazowiecka PZŻN w Otwocku Ul. Olsztyńska 3/32, 11-500 Giżycko "POKŁADY NADZIEI – rejs nr…”
- po otrzymaniu informacji od organizatora(tel,sms,@)) o zakwalifikowaniu sie na rejs wpłata zwrotnej kaucji gwarancyjnej w wysokości 250zł w terminie 3 dni, przelewem na konto organizatora ( dane do przelewu: Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Giżycku, Nr. konta 41 1500 1298 1212 9005 7935 0000 , tytułem- kaucja zwrotna rejs nr...)


Dokumenty do pobrania
1. Ankieta zgłoszenie
2. Regulamin
3. Deklaracja uczestnictwa
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
5. Co zabrać w rejs